offer להצעת מחיר אונליין
test drive לנסיעת מבחן
appointment לתיאום פגישה
offer להצעה אונליין
test drive לנסיעת מבחן

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות חברת טלקאר בע"מ

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.

גולש יקר! ברוך הבא לאתר הבית של SERES ישראל ("טלקאר"), אנו מודים לך על העניין שגילית בשירותינו ועל ביקורך באתר. השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו מקדישים לה תשומת לב רבה. במסמך זה מפורטים תנאי מדיניות הפרטיות של טלקאר על-מנת להסביר כיצד נוהגת טלקאר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשת טלקאר במידע הנאסף על ידה.

הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

השימוש באתר מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, וכן לתנאי השימוש של האתר ובהתאם לכל דין אשר חל או יחול על שימוש סביר באתר. אם אינך מסכים לאחד מהתנאים, אנא הימנע מהמשך השימוש באתר או פנה אלינו על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות. שימוש במידע אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם לחובות שבדין.

כללי

הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיהן או תוקפן. הנך מצהיר כי הנך בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר בהתאם לתנאי השימוש. השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש בו כמפורט במסמך זה ולכל חוק או תקנה החלים על השימוש באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.

טלקאר אוספת מידע על המשתמשים, הן מידע כללי ואנונימי והן מידע המכיל פרטים אישיים המסופקים על ידי המשתמשים מרצונם החופשי, ביוזמתם ובהסכמתם.

מידע כללי

טלקאר אוספת באופן שוטף מידע כללי על המשתמשים על-מנת, בין היתר, לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לצורך פרסום מידע ותכנים וכדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את טלקאר יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

המידע הכללי כולל, בין היתר, את מספר המבקרים באתר, הדפים בהם הם מבקרים, פרסומות שנקראו על ידם באתר, הצעות ושירותים שעניינו אותם ואת כתובת האינטרנט (IP) ממנה פנו אל האתר.

COOKIES

לצורך איסוף המידע הכללי עושה האתר שימוש ב"Cookies" ("עוגיות" או "קוקיס") באמצעותן נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות וכך להקל על שימושך באתר. נוסף על כן, ייתכן שהמידע שייאסף באמצעות העוגיות ישמש לצורך הצגת מודעות והצעות למוצרים ולשירותים שונים של טלקאר בעת ביקורך באתר או באתרים אחרים. אם אינך רוצה לקבל קבצי עוגיות, תוכל לחסום את האפשרות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. עם זאת, עליך לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא תוכל ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר או באתרים אחרים, בהתאם להגדרות הדפדפן. כמו כן, בכל עת, באפשרותך למחוק את העוגיות ממחשבך. מוצע לעשות כן אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתר טלקאר והשירותים המוצעים בהם יותאמו להעדפותיך. הואיל והעוגיות לעיתים מקלות עלייך את הצורך להזין פרטים אישיים ונתוני זיהוי בכל ביקור מחדש באתר/ים, אזי יש להיזהר מלמחוק אותן, אלא אם דאגת לשמור את הפרטים המזהים הדרושים במקום ידוע ומאובטח.

מידע אישי מזוהה

נתונים אישיים מזהים אודותיך (שם, מס' טלפון, כתובת דואר וכתובת דוא"ל) יישמרו במאגרי טלקאר הרשומים כדין, רק ככל שתמסור אותם מרצונך החופשי, ולפי הסכמתך באותן נסיבות, כגון הרשמה לאחד השירותים המוצעים באתר או כל פניה אחרת לטלקאר הכרוכה במסירת פרטיך לצורך מתן השירות. כל פרט שתמסור ישמר לפי הוראות הדין .

שמירת המידע

המידע שתמסור בעת שימושך באתר והשירותים המוצעים בו, יישמר במאגרי המידע הרשומים של טלקאר, שבין מטרותיהם ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות טלקאר, חברות בנות או חברות קשורות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, שמירת מידע חיוני ולצרכים סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע, דיוור ישיר ופניות לצורך מימוש מטרות אלו בכפוף להוראות הדין, ובהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008. אינך נדרש למסור מידע זה לפי חוק, ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. ככל שתבחר שלא למסור מידע במקום בו הוא נחוץ לתפעול שירות המוצע באתר, ייתכן כי לא תוכל ליהנות מחלקים מהאתר או משירותים אותם טלקאר מציעה בו.

שימוש במידע

טלקאר או מי מטעמה, מחויבת לשמור על הסודיות ועל חשאיות המידע שברשותה ולציית להוראות החוק. ככל שייאסף מידע אודותיך בעת השימוש באתר או אם תמסור מידע לטלקאר מיוזמתך באמצעות השירותים המוצעים באתר, טלקאר תשתמש במידע רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ולמטרות המנויות להלן: (א) עיקר המידע שנאסף מעצם שימושך באתר הינו מידע סטטיסטי, אנונימי, שאינו מזהה אותך אישית, ונועד כדי להתאים את האתר ואת השירותים המוצעים בו להעדפותיך ולצרכיך (ב) הניהול התקין של האתר ותפעול השירותים המוצעים בו (ג) מתן שירות לקוחות וייעול ההתקשרות עם טלקאר (ד) ביצוע סקרים וסטטיסטיקות, ולצרכי שיווק – והכול בכפוף להסכמות שיתקבלו ממך לפי החוק, ולצרכים פנימיים של טלקאר, ללא מסירתו למפרסמים חיצוניים.

העברת המידע לצד שלישי 

נוסף על האמור לעיל, טלקאר לא תעביר את המידע אודותיך לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, על-פי חובה שבדין, ובמקרים הבאים: (א) אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים באמצעות האתר, יועבר לצדדים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת התהליך ומתן השירות (ב)מחלוקת משפטית או טענה או תביעה בינך לבין טלקאר, או אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין (ג) על-פי צו שיפוטי או על-פי דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק(ד) כדי למנוע פגיעה חמורה בך או ברכושך או בגופו או רכושו של צד שלישי או בטלקאר (ה) במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו, על כל מגבלותיה ותנאיה (ו) בכל מקום באתר בו תינתן על-ידך הסכמה מפורשת לכך. ייתכן שחלק מהשירותים או מוצרים או פרסומות המוצגים באתר, מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של האתר. ככל שכך, שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי טלקאר. אם תשתמש בשירותים אלו, השימוש, לרבות מידע שעשוי להיאסף אודותיך עקב כך, כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של טלקאר. בהתאם, מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

דיוור ישיר אלקטרוני 

אנו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותיה ומוצריה של טלקאר, הצעות מיוחדות ומבצעים. מידע כזה ישוגר אליך ככל שתיתן את הסכמתך לכך בעת השימוש באתר או עם הרשמתך לאחד השירותים המוצעים בו. בכל מקרה, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך לקבל מידע זה ובכך למנוע את המשך קבלתו. למידע נוסף, אנא פנה בכתב אל טלקאר לכתובת: המסגר 32 תל אביב-יפו, או באמצעות טופס יצירת קשר.

שינויים במדיניות הפרטיות

טלקאר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים ומתן ההודעה על כך, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

זכותך לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, הנך רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר טלקאר ואף לבקש מטלקאר לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק או למחוק אותו ממאגר המידע. מידע הדרוש לטלקאר לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר טלקאר – יוסיף להישמר בטלקאר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל טלקאר לכתובת: המסגר 32 תל אביב-יפו, או באמצעות טופס יצירת קשר.

whatsapp

לתיאום נסיעת מבחן

  • Hidden

לתיאום פגישה עם נציג מכירות

  • בחירת
    סוכנות
  • בחירת
    מועד
  • עדכון
    פרטים

להצעת מחיר אונליין